Privacy Policy

Privacy Policy Dogtivitiez

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dogtivitiezz , gevestigd aan Nulandsestraat 6, 5391 KC  Nuland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

janine@dogtivitiezz.nl

Kerkstraat 16

5391 AA  Nuland

Telefoonnummer: 06-29565774

Janine van Steenis – van Ingen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dogtivitiezz

Zij is te bereiken via janine@dogtivitiezz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Dogtivitiezz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Dogtivitiezz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.

– U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Het toezenden van betalingsfactuur.

– Het toezenden van informatie omtrent evenementen.

– Het maken van verslagen en adviezen

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Dogtivitiezz neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Dogtivitiezz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor de boekhouding worden bankgegevens 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dogtivitiezz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dogtivitiezz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dogtivitiezz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janine@dogtivitiezz.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dogtivitiezz e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Dogtivitiezz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via janine@dogtivitiezz.nl